ริชาร์ดกรีน

 ผลงานในห้องนิทรรศการริชาร์ดกรีนเป็นผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในยุคสมเด็จพระราชินีนาถ วิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร พระมหากษัตริย์ซึ่งปกครองสหราชอาณาจักรในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๘๐ - พ.ศ. ๒๔๔๔ ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้นผลงาน เหล่านี้จึงมีอายุเกินหนึ่งร้อยปีขึ้นไป

 

  ด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิพิธภัณฑ์จึงเลือกจิตรกรรมในยุคพระนางเจ้าวิกตอเรีย มาจัดแสดงเนื่องจาก ผลงานสร้างสรรค์ในยุคนี้ มีความใกล้เคียงกันอย่างมากกับผลงานศิลปะของคนไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารและเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

 

  สมบัติแผ่นดินเหล่านี้นอกจากจะแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ของศิลปินชั้นครูในโลกตะวันตกแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของศิลปินใหญ่น้อยของไทยในปัจจุบัน ซึ่งพิพิธภัณฑ์มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำผลงานเหล่านี้มาจัดแสดงให้เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยไว้ได้ชื่นชมชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

 

  ผลงานอายุกว่าศตวรรษที่หาชมได้ยากยิ่งทั้งหมดนี้ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ได้ริเริ่มสะสมมาเป็นเวลายาวนาน โดยได้รับการแนะนำจากริชาร์ดกรีนแกลลอรี (Richard Green)ซึ่งเปิดทำการมากว่า 80 ปี ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ด้วยผลงานอันทรงคุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาศิลปะของเยาวชนไทยและเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งมิตรภาพอันน่าประทับใจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคุณริชาร์ดและคุณบุญชัย พิพิธภัณฑ์จึงตั้งชื่อห้องแสดงผลงานจิตรกรรมในยุคนี้ว่า “ห้องริชาร์ดกรีน (Richard Green)”