แม้คุณบุญชัย เบญจรงคกุล จะเป็นนักธุรกิจอยู่ในสายอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสื่อสาร แต่ด้วยหัวใจรักในงานศิลปะ และได้ตั้งปฎิธานอันแรงกล้าที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสมบัติอันล้ำค่า ของแผ่นดินเพื่อคงไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยชั่วคราว ณ ตึกเบญจจินดา ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ จากวันนั้นเป็นต้นมา โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

ร่วมสมัยจึงได้ดำเนินเรื่อยมาจนแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีงานเปิดตึก และนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างเป็นทางการและพร้อมเปิดให้ นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเข้าดื่มด่ำสุนทรียภาพทางศิลปะอันเป็นเครื่อง แสดงถึงความมีอารยะของประเทศไทย 

เป็นรากฐานอันมั่นคงและช่วยส่งเสริมให้ "สังคมศิลปะ" ในประเทศไทยเจริญงอกงามในทุกแขนง

๑.เพื่อให้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย

๒.เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมผลงานทางศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินไทย

๓.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักในงานวัฒนธรรมของตน

๔.เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยสู่สาธาณชนและอารยะประเทศ

๕.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สร่างสรรค์งานศิลปะได้มีโอกาสแสดงแนวคิดของตนสู่สาธารณชน

๖.เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการสร้างสรรค์ กลวิธีที่หลากหลาย แรงบันดาลใจของศิอลปินแต่ละท่าน