ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

 โปรดแต่งกายสุภาพ
 ผู้เข้าชมจะต้องผ่านการตรวจค้นกระเป๋าทางด้านหน้าของตัวอาคารก่อนเข้าไปในอาคารฯ กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 x 30 x 10 เซนติเมตร (กว้าง x สูง x หนา) จะต้องทำการฝากไว้ที่จุดขายตั๋ว กระเป๋าที่สามารถนำเข้าไปได้คือกระเป๋าเงิน กระเป๋าสะพายด้านข้าง หรือกระเป๋าถือที่จะต้องได้รับการตรวจค้น
 ห้ามมิให้จับต้องผลงานทางศิลปะใดๆ ที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯ
 ห้ามบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มยกเว้นบริเวณร้านกาแฟเท่านั้น
 ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถสูบได้ในบริเวณที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯจัดไว้ให้เท่านั้น
 ห้ามเข้าไปในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากพื้นที่ที่กำหนดให้ผู้เข้าชมเข้าไปได้
 ห้ามนำสารเคมีไวไฟ วัตถุระเบิด อาวุธเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ฯ
 ห้ามส่งเสียงดังโดยไม่จำเป็น (ไม่ว่าจากโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเสียงส่วนตัว หรือสิ่งอื่น) หรือมีพฤติกรรมที่อาจรบกวนหรือสร้างความไม่พอใจแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ หรือข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ

 ทางพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ใช้รถเข็นเด็กในพิพิธภัณฑ์ฯได้ ในขณะที่ใช้รถเข็นเด็กไม่อนุญาตให้ใช้บันไดเลื่อนและกรุณาตรวจเช็คความเรียบร้อยของเข็มขัดนิรภัย ในกรณีที่จอดกรุณาล็อคเบรกเพื่อความปลอดภัย
 ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธมิให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือ ในการขอให้ออกจากพิพิธภัณฑ์ สำหรับผู้เข้าชมรายใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามที่ระบุไว้ หรือ ที่พิจารณาเห็นว่าอาจจะก่อผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความเพลิดเพลินของผู้เข้าชมอื่นใดหรือเจ้าหน้าที่
 ห้ามนำปากกาทุกชนิด หรือวัสดุใดๆที่สามารถขีดเขียนได้เข้าไปใน พิพิธภัณฑ์ฯโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์ฯเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 ทางพิพิธภัณฑ์ฯอนุญาตให้วาดภาพ สเก็ตภาพด้วยดินสอเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาทุกชนิด หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเขียนได้) โดยที่สมุดสเก็ตต้องมีขนาดไม่เกิน 21 x 29.7 เซนติเมตร โดยพิพิธภัณฑ์ฯ อนุญาตให้นั่งวาด หรือสเก็ตกับพื้นได้ อย่างอิสระ แต่หากมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ทางพืพืธภัณฑ์ฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์ให้หยุดชั่วคราวเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมท่านอื่น

ความปลอดภัย

 ผู้เข้าชมจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าส่วนตัวไว้กับตนเองตลอดเวลา พิพิธภัณฑ์ฯจะไม่ขอรับผิดชอบในความสูญหาย การโจรกรรม หรือความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินส่วนตัวใดที่นำเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ฯ

การถ่ายภาพ

 ทางพิพิธภัณฑ์ฯสนับสนุนให้ผู้เข้าชมสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้อย่างเต็มที่ ยกเว้นในห้อง Richard Green โดยห้ามใช้แฟลช ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้เซลฟี่ ในการถ่ายงานศิลปะใดๆ และในทุกห้องที่จัดแสดงงาน และภาพที่ทำการถ่ายนั้นจะต้องไม่ถูกนำไปทำซ้ำ ขาย หรือทำการใดๆที่มีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร สำหรับสื่อมวลชนและการถ่ายภาพ ถ่ายทำรายการ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02-016-5666 หรือ info@mocabangkok.com