ความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณบุญชัย เห็นความสำคัญเช่นกัน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์รับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินปฏิบัติงาน ๓ คน ทำหน้าที่เป็นพนักงานนำชมพิพิธภัณฑ์ภาษามือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าชมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ซึ่งควรได้รับโอกาส ในการชื่นชมสุนทรียภาพของงานศิลป์เช่นกัน พื้นที่ส่วนกลางของพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าชม ที่ใช้รถเข็นสะดวกสบายเข้าถึงทุกพื้นที่ได้โดยง่าย ห้องน้ำสำหรับผู้เข้าชมที่ใช้รถเข็นมีให้บริการที่ชั้น G - ชั้น ๕